certyfikat serwisu internetowego

REGULAMIN PLATFORMY AFILIACYJNEJ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób współpracy (w tym świadczenia usług drogą elektroniczną) pomiędzy InterLaw Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gliwicach (44-100) a Wydawcą, za pośrednictwem Platformy Afiliacyjnej udostępnionej w serwisie RadcaPrawa.pl. Regulamin dotyczy wszystkich usług udostępnionych Wydawcy w Platformie Afiliacyjnej.

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Reklamodawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Platformy Afiliacyjnej prowadzonej w domenie internetowej RadcaPrawa.pl jest InterLaw Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gliwicach (44-100), adres poczty elektronicznej: biuro@radcaprawa.pl.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które zarejestrują swoje konto w Platformie Afiliacyjnej, zwane dalej Kontem Partnera.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Reklamodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Reklamodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Regulamin Platformy Afiliacyjnej jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który Wydawca akceptuje decydując się na rejestrację konta Wydawcy w Platformie Afiliacyjnej. Regulamin Platformy Afiliacyjnej obowiązuje wyłącznie osoby oraz podmioty wymienione w §1 pkt. 2, które utworzą konto Partnera (Wydawcy).
 5. Definicje:
  1. Reklamodawca – właściciel Platformy Afiliacyjnej, określony w §1 pkt. 1;
  2. Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie; która zarejestrowała swoje konto w Platformie Afiliacyjnej, zwane dalej Kontem Partnera;
  3. Platforma Afiliacyjna – platforma łącząca Programy Prowizyjne z Wydawcami, udostępniona pod domeną RadcaPrawa.pl oraz dostępna dla Wydawców po zalogowaniu do Konta Partnera;
  4. Program Prowizyjny – zbiór zindywidualizowanych zasad dotyczących współpracy pomiędzy Reklamodawcą a Wydawcą. Reklamodawca z wykorzystaniem Platformy Afiliacyjnej udostępnia Wydawcy Kreacje Reklamowe, Odnośniki Bezpośrednie i inne materiały oraz przedstawia zasady i wymagania obowiązujące każdego Wydawcę uczestniczącego w Programie Prowizyjnym. Zasady określane są indywidualnie dla danego Programu Prowizyjnego lub dla każdego reklamowanego produktu czy usługi lub Wydawcy biorącym udział w danym Programie Prowizyjnym;
  5. Partner – Wydawca przystępujący do Programu Prowizyjnego; słowa Wydawca oraz Partner są sobie równoważne, synonimiczne;
  6. Konto Partnera – indywidualne, zabezpieczone loginem oraz hasłem konto Wydawcy na Platformie Afiliacyjnej utworzone na podstawie dobrowolnej rejestracji Wydawcy poprzez podanie danych rejestracyjnych;
  7. Strona Internetowa (strona www) – dokument umieszczony w sieci Internet pod indywidualnym adresem URL, utworzony w jednej z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie Użytkownika za pomocą przeglądarki.
  8. Odnośnik Bezpośredni – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing, fanpage, sieci społecznościowe itp.), którego Kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową;
  9. Strona Docelowa – strona internetowa w domenie RadcaPrawa.pl;
  10. Kreacja Reklamowa – zbiór materiałów reklamowych (m.in. kreacje graficzne, tekstowe, mailingowe) udostępnionych w Programie Prowizyjnym i służących wyłącznie do realizacji Programu Prowizyjnego zgodnie z jego warunkami. Kreacje Reklamowe udostępniane są na Serwerze Reklamodawcy lub w postaci treści i grafik, które Użytkownik może pobrać z Programu Prowizyjnego udostępnionego na Platformie Afiliacyjnej;
  11. Serwer Reklamodawcy – serwer, na którym umieszczane są Kreacje Reklamowe. Emisja Kreacji Reklamowych umieszczonych na serwerze Reklamodawcy następuje po pobraniu i umieszczeniu na Stronie Wydawcy zindywidualizowanych dla każdego Wydawcy kodów emisyjnych wygenerowanych przez Reklamodawcę;
  12. Strona Wydawcy – strona internetowa, na której umieszczony jest odnośnik do Strony Docelowej, umieszczony przez Wydawcę, który uczestniczy w Programie Prowizyjnym;
  13. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący w domenie RadcaPrawa.pl;
  14. Użytkownik – osoba, która wykonuje czynności w postaci Kliknięcia w Kreację Reklamową, Odnośnik Bezpośredni lub inną reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy, przekierowującą na Stronę Docelową;
  15. Kliknięcie – oznacza w Programie Prowizyjnym ręczną aktywację przez Użytkownika Odnośnika Bezpośredniego na Stronie Wydawcy;
  16. Konwersja – skutecznie wykonany Lead na Stronie Docelowej przez Użytkownika pozyskanego przez Wydawcę;
  17. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe przekierowanie Użytkownika na Stronę Docelową;
  18. Walidacja – zweryfikowanie Ruchu przez Reklamodawcę wygenerowanego przez Wydawcę i na koncie Wydawcy;
  19. Sztuczny Ruch – określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia oraz Leady w szczególności wygenerowane na skutek sztucznego wywoływania Odnośnika Bezpośredniego, emisji Kreacji Reklamowych (reklamy) z wykorzystaniem automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Określeniem tym objęte są również Kliknięcia oraz Leady uzyskane na skutek motywowania Użytkowników przez Wydawcę do ich dokonania za pomocą wysyłania niezamówionych informacji handlowych (SPAM), wprowadzających w błąd komunikatów, dodatkowych zachęt Użytkownika, chyba, że uprzednio Wydawca przedstawi Reklamodawcy planowany sposób motywowania Użytkowników i uzyska odrębną zgodę Reklamodawcy na jego zastosowanie;
  20. System Notyfikacji – system komunikatów stosowany w Panelu Partnera po zalogowaniu do Platformy Afiliacyjnej służąca do komunikacji z Wydawcą.
  21. Lead – oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Prowizyjnym, przez Użytkownika trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Prowizyjnym. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety lub dokonanie zakupu określonego produktu.

§2

WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Warunkiem uzyskania statusu Wydawcy jest przystąpienie do procesu rejestracji w Platformie Afiliacyjnej Reklamodawcy oraz spełnienie poniższych wymagań:
  1. poprawne wypełnienie pól formularza rejestracyjnego Wydawcy, danymi zgodnymi ze stanem faktycznym;
  2. zaakceptowanie warunków Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Platformy Afiliacyjnej;
  3. uzyskanie autoryzacji Reklamodawcy.
 2. Zatwierdzenie poprawnie wypełnionego formularza przyciskiem „Utwórz Konto” oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Platformy Afiliacyjnej oraz Regulaminu Serwisu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uzyskanie statusu Wydawcy i uczestnictwo w Programie Prowizyjnym.
 3. Uzyskanie autoryzacji Reklamodawcy, o którym mowa w §2 pkt. 1 lit. c) odbywa się w sposób automatyczny (natychmiastowy) po zarejestrowaniu nowego konta Wydawcy. Autoryzacja Wydawcy może zostać zawieszona lub anulowana w dowolnym momencie na podstawie indywidualnej decyzji Reklamodawcy w szczególności, gdy Wydawca:
  1. w czasie współpracy będzie wykorzystywał materiały reklamowe niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  2. będzie umieszczał, rozpowszechniał lub informował odbiorców o ofercie Reklamodawcy za pośrednictwem stron internetowych, profili społecznościowych, fanpage, serwisów oraz platform lub za pośrednictwem wszelkich innych środków komunikacji niezgodnych z przepisami prawa krajowego, łamiących prawo krajowe, niezgodnych z ogólnie przyjętymi zwyczajami i obyczajami, zawierającymi treści obraźliwe, wulgarne, rasistowskie lub pornograficzne.
  3. będzie generował Sztuczny Ruch na stronach, serwisach lub serwerach Reklamodawcy;
  4. będzie generował sztuczne Leady;
  5. będzie edytował kreacje reklamowe, odnośniki bezpośrednie w sposób niezgodny z przeznaczeniem, usuwając znaki towarowe, logotypy lub informacje reklamowe Reklamodawcy;
  6. będzie rozprzestrzeniał kreacje reklamowe Reklamodawcy za pośrednictwem wysyłki mailingowej za pomocą własnych (nieautoryzowanych) kreacji reklamowych bez wcześniejszej zgody i autoryzacji Reklamodawcy;
  7. będzie rozprzestrzeniał kreacje reklamowe Reklamodawcy za pośrednictwem wysyłki mailingowej do grupy lub grup odbiorców (użytkowników/subskrybentów), do których Wydawca nie posiada lub posiadał zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  8. nie dołączy adresu Reklamodawcy wskazanego w §5 pkt.2 do prowadzonej wysyłki mailingowej;

§3

ZAWARCIE UMOWY

 1. Uzyskanie autoryzacji Reklamodawcy oznacza zgodę ze strony Reklamodawcy na zawarcie umowy (dalej jako: Umowa) z Wydawcą na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz z zasadami przedstawionymi w Programie Prowizyjnym, do którego dostęp uzyska Wydawca. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uzyskania autoryzacji.
 2. W wyniku zawarcia Umowy, Wydawca nie staje się przedstawicielem ani podwykonawcą Reklamodawcy. Wydawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swoich działań, związanych z uczestnictwem w Programie Prowizyjnym.

§4

SPOSÓB KOMUNIKACJI POMIĘDZY REKLAMODAWCĄ A WYDAWCĄ

 1. Reklamodawca oraz Wydawca zobowiązują się do utrzymywania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Adresem poczty elektronicznej do kontaktu ze strony Reklamodawcy jest adres poczty elektornicznej: marketing@radcaprawa.pl, natomiast adresem ze strony Wydawcy będzie adres podany w procesie rejestracji. Wydawca posiada możliwość bezpośredniego kontaktu z Reklamodawcą za pośrednictwem wewnętrznego formularza kontaktowego, dostępnego po zalogowaniu do Konta Partnera.
 3. O informacjach dotyczących funkcjonowania Platformy Afiliacyjnej, treściach ogólnych dotyczących funkcjonowania Platformy Reklamodawca będzie informował Wydawcę za pośrednictwem systemu notyfikacji lub newslettera.
 4. Wydawca rejestrując konto w Platformie Afiliacyjnej wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem kanałów elektronicznych tj. poczty elektronicznej, otrzymywania notyfikacji na adres e-mail oraz Panel Partnera, jak również otrzymywanie newslettera na adres poczty elektronicznej.

§5

PROGRAM PROWIZYJNY

 1. Rozpoczęcie uczestnictwa Wydawcy w danym Programie Prowizyjnym jest tożsame z bezwzględnym zaakceptowaniem przez niego zasad i wymogów dotyczących Programu Prowizyjnego.
 2. W przypadku chęci wysłania przez Wydawcę wysyłki mailingowej w ramach realizacji Programu Prowizyjnego, Wydawca pobierając z Platformy Afiliacyjnej kreacje e-mail oświadcza, że posiadana przeze niego baza mailingowa została zgromadzona oraz jest przechowywana oraz przetwarzana w sposób zgodny z przepisami prawa krajowego, natomiast Użytkownicy (subskrybenci) wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydawca jest zobowiązany do umieszczenia w bazie adresów przekazanych do wysyłki mailingowej adresu poczty elektronicznej Reklamodawcy: marketing@radcaprawa.pl.
 3. Reklamodawca dopuszcza możliwość wykorzystywania przez Wydawcę innych kreacji reklamowych, niż wskazane w Platformie Afiliacyjnej, jednak każdorazowo wykorzystanie owych kreacji reklamowych wymaga uzyskania zgody Reklamodawcy.
 4. Zgoda, o której mowa w §5 pkt. 3 przekazywania jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wydawcy lub w formie pisemnej.
 5. Reklamodawca zastrzega możliwość zablokowania dalszego udziału Wydawcy w danym Programie Prowizyjnym, według swojego uznania oraz na podstawie indywidualnej decyzji. Do zablokowania udziału Wydawcy w danym Programie Prowizyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zakończenia Programu Prowizyjnego.
 6. Reklamodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia Programu Prowizyjnego w każdym czasie.

§6

PRAWA I OBOWIĄZKI REKLAMODAWCY

 1. Reklamodawca jest zobowiązany do monitorowania wygenerowanego Ruchu oraz Leadów ze Strony Wydawcy za pośrednictwem Odnośników Bezpośrednich oraz Kreacji Reklamowych na Stronę Docelową. Wygenerowane Leady stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla Wydawcy.
 2. Reklamodawca po zalogowaniu do Panelu Partnera przez Wydawcę udostępnia dostęp do statystyk dotyczących wygenerowanego Ruchu, Konwersji, Leadów, wynagrodzenia.
 3. Reklamodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu (podsumowania) z określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami, na zasadach określonych w §8 niniejszego Regulaminu.

§7

PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY

 1. Wydawca ma obowiązek bieżącego obsługiwania Systemu Notyfikacji oraz adresu poczty elektronicznej zgłoszonego w procesie rejestracji w Platformie Afiliacyjnej w celu bieżącej komunikacji z Reklamodawcą.
 2. Wiadomości wysłane za pośrednictwem sieci Internet na skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strona wykaże, że wiadomość nie została doręczona nie z jej winy.
 3. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości wysłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) Wydawcy zarejestrowany w Platformie Afiliacyjnej, gdy adres ten jest niepoprawny lub na skrzynce pocztowej nie zostało zapewnione wystarczająco dużo miejsca (powierzchni dyskowej lub serwerowej) koniecznej do bieżącej obsługi poczty elektronicznej lub Wydawca zablokował adres poczty elektronicznej Reklamodawcy.
 4. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą w celu zlecenia wypłaty Wynagrodzenia, o której mowa w §8 zobowiązany jest uzupełnienia danych konta Partnera, tj.: pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Wydawca prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez Reklamodawcę dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Wydawcę danych.
 5. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej w celu zlecenia wypłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w §8 zobowiązany jest do uzupełnienia danych konta Partnera, tj.: swojego imienia i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu zameldowania, numeru PESEL, adresu e-mail oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Reklamodawcę, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Wydawca prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez Reklamodawcę dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Wydawcę danych.
 6. O zmianach w danych rejestracyjnych, o których mowa §7 pkt. 4 i 5, Wydawca bezzwłocznie poinformuje Reklamodawcę oraz prześle do niego wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tych zmian.
 7. Wydawca oświadcza, że wszystkie podanego przez niego dane podczas procesu rejestracji lub później w Platformie Afiliacyjnej są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.
 8. Wydawca deklaruje, że numer rachunku bankowego podany w Platformie Afiliacyjnej będzie właściwym numerem, na który Reklamodawca będzie dokonywał przelewów z tytułu rozliczeń z Wydawcą. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga dokonania przez Wydawcę stosownej zmiany w Panelu Partnera w Platformie Afiliacyjnej. Zmiana numeru rachunku bankowego, uwidoczniona na fakturze, rachunku lub innym dokumencie nie jest dla Reklamodawcy wiążąca.
 9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wydawcy, na które Reklamodawca będzie dokonywał przelewy z tytułu rozliczeń, nastąpi wyłącznie po przesłaniu przez Wydawcę wniosku za pośrednictwem Panelu Partnera w Platformie Afiliacyjnej.
 10. Wydawca oświadcza, że działania reklamowe w ramach uczestnictwa w Programie Prowizyjnym będą realizowane przez niego wyłącznie na Stronach Internetowych będących własnością Wydawcy.
 11. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Stron Internetowych Wydawcy z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawa krajowego.
 12. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych utworów na Stronie Internetowej Wydawcy i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz, że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za naruszające dobra osobiste osób trzecich lub niedozwolone. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Internetowej Wydawcy, a także praw do publikacji wizerunku lub/i danych osobowych, udzieliła zgody na ich publikację, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody i okaże je na każde żądanie Reklamodawcy.
 13. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.
 14. Wydawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia Kreacji Reklamowych ze Stron Wydawcy dla wszystkich wstrzymanych lub zakończonych Programów Prowizyjnych.
 15. O wstrzymaniu lub zakończeniu Programu Prowizyjnego Reklamodawca poinformuje wyłącznie Wydawców, którzy w danym Programie Prowizyjnym wygenerowali Ruch, na adres poczty elektronicznej (e-mail) zgłoszony przez Wydawcę lub w Systemie Notyfikacji w Platformie Afiliacyjnej.
 16. Emisja Kreacji Reklamowych we wstrzymanym lub zakończonym Programie Prowizyjnym nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia ani do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony Reklamodawcy.

§8

WYNAGRODZENIE

 1. Warunki wynagradzania Wydawcy określa Reklamodawca w danym Programie Prowizyjnym i z momentem przyłączenia się Wydawcy do danego Programu Prowizyjnego stanowią one integralną część Umowy.
 2. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnego (różnego od innych) wynagrodzenia Programu Prowizyjnego dla poszczególnych Wydawców (Partnerów) w szczególności uwzględniając ich zaangażowanie, doświadczenie, skuteczność oraz efekty Konwersji.
 3. Kwota będąca podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy będzie wskazywana w Panelu Partnera, dostępnym po zalogowaniu Wydawcy na Platformie Afiliacyjnej.
 4. Przesłanie dokumentów rozliczeniowych będzie następowało poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną z adresu poczty elektronicznej Reklamodawcy.
 5. Wynagrodzenie Wydawcy z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Prowizyjnego, stanowi, z zastrzeżeniem postanowienia §8 pkt. 6, kwota należna za wygenerowany za pośrednictwem Stron Internetowych Wydawcy Lead po Walidacji, zarejestrowany w danym okresie rozliczeniowym obejmującym 1 (jeden) miesiąc, o ile w tym okresie kwota ta wynosić będzie, co najmniej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych). Kwota ta będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.
 6. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy, do którego rozliczania w imieniu Wydawcy zobowiązany jest Reklamodawca. Wydawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wraz z rachunkiem przesyła podpisane oświadczenie, wg otrzymanego od Reklamodawcy wzoru.
 7. Wynagrodzenie nie będzie należne Wydawcy, choćby wygenerowany Lead był poddany Walidacji, jeżeli będzie to Ruch Sztuczny lub jeśli Reklamodawca cofnął Walidację, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik odstąpił od zakupu towaru lub usługi, dokonanego za pośrednictwem Strony Docelowej lub nieprawidłowo lub niezgodnie z prawdą dokonał czynności, polegającej na wypełnieniu formularza, ankiety lub innej czynności nieprowadzącej do sprzedaży, dostępnej na Stronie Docelowej.
 8. W terminie 7 (słownie: siedem) dni od zamknięcia okresu rozliczeniowego o którym mowa w §8 pkt. 5, Wydawca wystawia fakturę albo rachunek albo inny dokument, obejmujący wynagrodzenie Wydawcy ustalone stosownie do treści niniejszego Regulaminu i Programu Prowizyjnego w danym okresie rozliczeniowym.
 9. Wypłata wynagrodzenia należnego Wydawcy dokonywana jest elektronicznie, na podstawie faktury albo rachunku lub innego dokumentu wystawionego przez Wydawcę zgodnie z §8 pkt. 8, w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia dostarczenia dokumentu rozliczeniowego (faktura albo rachunek albo inny dokument) z zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia następuje tylko w przypadku, gdy stanowi ono łącznie z ostatniego okresu rozliczeniowego lub z kilku okresów rozliczeniowych kwotę, co najmniej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota nie przekroczy wskazanej w zdaniu poprzednim kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy. Od kwot należnych, ale niewypłaconych na podstawie niniejszego postanowienia, nie należą się Wydawcy odsetki.
 10. Jeżeli po dniu wystawienia faktury albo rachunku albo innego dokumentu, będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, ujawni się lub nastąpi zdarzenie powodujące konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wydawcy w stosunku do kwoty będącej podstawą wystawienia przez Wydawcę faktury albo rachunku albo innego dokumentu rozliczeniowego, tj. w szczególności, jeżeli okaże się, że wynagrodzenie wskazane przez Wydawcę zostało wyliczone w oparciu o Sztuczny Ruch lub Reklamodawca cofnął Walidację, wówczas Reklamodawca powiadomi o tym fakcie Wydawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) ze wskazaniem zmniejszonej kwoty, a Wydawca skoryguje wystawioną fakturę albo rachunek albo inny dokument rozliczeniowy do kwoty wynagrodzenia należnego Wydawcy. Reklamodawca zobowiązany będzie wówczas do zapłaty wynagrodzenia należnego w wysokości po dokonanej korekcie. W przypadku, gdy wynagrodzenie w kwocie przed korektą zostało Wydawcy wypłacone, nadwyżka zostanie odjęta przez Reklamodawcę z najbliższymi płatnościami na rzecz Wydawcy albo będzie podlegała zwrotowi, w przypadku, gdy Wydawca w ciągu 2 (dwóch) kolejnych miesięcy nie uzyska w ramach wynagrodzenia należnego, co najmniej kwoty minimalnej, o której mowa w §8 pkt. 9 albo Umowa zostanie rozwiązana przed rozliczeniem. Zwrot nadwyżki nastąpi wówczas w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od nastąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REKLAMODAWCY

 1. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, awarie swoich stron internetowych, Strony Docelowej oraz Platformy Afiliacyjnej.
 2. Reklamodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia błędów lub nieprawidłowości w związku z wstąpioną awarią lub podjęcia czynności względem osób lub podmiotów trzecich celem przywrócenia działalności stron internetowych lub Platformy Afiliacyjnej do stanu sprzed wystąpienia błędów.

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę Reklamodawcy osób trzecich wynikającą z wykonywania przez Wydawcę usług objętych Umową niezgodnie z przepisami prawa krajowego, niniejszym Regulaminem, postanowieniami Programu Prowizyjnego lub Umową.

§11

ROZWIĄZANIE UMOWY I CZAS JEJ OBOWIĄZYWANIA

 1. Reklamodawca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego.
 2. Reklamodawca może w dowolnym terminie wstrzymać lub zakończyć Program Prowizyjny albo zmienić jego warunki, bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu dla Wydawcy. Warunki obowiązujące w Programie Prowizyjnym będą udostępniane w Platformie Afiliacyjnej po zalogowaniu Wydawcy do Panelu Partnera. O wszelkich zmianach w warunkach Programu Prowizyjnego Wydawca będzie informowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) zgłoszony w Platformie Afiliacyjnej lub poprzez System Notyfikacji. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania aktualnego statusu Programu Prowizyjnego.
 3. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O wszystkich zmianach dokonanych w Regulaminie, Reklamodawca poinformuje Wydawcę i udostępni zmieniony Regulamin w Serwisie oraz Platformie Afiliacyjnej. W przypadku braku rezygnacji Wydawcy w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu, Regulamin uznaję się za zaakceptowany.
 4. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Platformy Afiliacyjnej niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie Odnośniki Docelowe i Kreacje Reklamowe ze Stron Wydawcy. O rozwiązaniu Umowy Wydawca informuje Reklamodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Reklamodawcy.
 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Reklamodawca ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą w trybie natychmiastowym, w przypadku:
  1. naruszania przez Wydawcę postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub postanowień Programu Prowizyjnego;
  2. stwierdzenia, że Strony Internetowe Wydawcy zawierają treści niezgodne z przepisami prawa krajowego, łamiących prawo krajowe, niezgodne z ogólnie przyjętymi zwyczajami i obyczajami, zawierającymi treści obraźliwe, wulgarne, rasistowskie lub pornograficzne, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek oprogramowanie złośliwe;
  3. gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych;
  4. uzasadnionych przypadkach zdaniem Reklamodawcy niewskazanych w Regulaminie;
  5. Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu oraz Leadów przez okres jednego roku.
 6. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Reklamodawca poinformuje Wydawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Platformie Afiliacyjnej.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Platformy Afiliacyjnej.
 2. W czasie trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu przez okres 24 miesięcy Wydawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazywanych Wydawcy w związku z realizacją Umowy.
 3. Wydawca zobowiązuje się do naprawienia Reklamodawcy jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem Umowy lub Regulaminu, a w szczególności w związku z niewłaściwym wykorzystaniem Kreacji Reklamowych lub Odnośników Bezpośrednich Programu Prowizyjnego, także z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.
 4. Reklamodawca jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem stworzonym przez Reklamodawcę lub na zlecenie Reklamodawcy niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania Kreacji Reklamowych oraz Odnośników Bezpośrednich, zgodnie z warunkami Umowy.
 5. Wydawca wyraża zgodę na wykorzystanie swoich/ swojej nazw (y) firmowych/ej i logo w wykazie klientów, referencjach i innych materiałach marketingowych, a później także w sprawozdaniach finansowych oraz na stronach internetowych i Platformie Afiliacyjnej Reklamodawcy.
 6. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.
 7. Wszelkie zawiadomienia będą kierowane do Wydawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail) zgłoszony przez Wydawcę lub System Notyfikacji w Platformie Afiliacyjnej lub za pośrednictwem newslettera.
 8. Wszelkie oświadczenia pochodzące od Wydawcy, dla swej skuteczności, wymagają wysłania z adresu poczty elektronicznej (e-mail) zgłoszonego przez niego w Platformie Afiliacyjnej.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego.
 10. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Reklamodawcą, a Wydawcą niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Reklamodawcy.

Informacje

Regulamin opublikowany w dniu 28.05.2017 r.

Polityka Prywatności

Nasze wartości

Naszą misją jest zapewnienie rzetelnej opieki prawnej oraz ochrony osobom fizycznym. Dokładamy wszelkich starań, aby problemy natury prawnej były rozwiązywane w sposób kompleksowy i sprawny.
Prawo stoi po Twojej stronie.
Naszym atutem jest zaufanie, którym obdarzają nas Klienci. Każdego dnia dokładamy starań, aby rozwiązywać wszelkie trudności prawne. Oddajemy się do Państwa dyspozycji pracując w gronie doświadczonych specjalistów. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami naszych zadowolonych Klientów.

Dołącz do Partnerów i zarabiaj razem z nami!

UTWÓRZ KONTO PARTNERA
UTWÓRZ KONTO PARTNERA
Opinia