Pełnomocnictwo procesowe

//Pełnomocnictwo procesowe
Pełnomocnictwo procesowe 2018-04-03T09:56:03+00:00

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO

24.04.2018 ZWERYFIKOWANO: ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

Czym jest pełnomocnictwo procesowe?

pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo procesowe to udzielone przez mocodawcę na rzecz pełnomocnika upoważnienie do reprezentowania strony w postępowaniu sądowym. Podstawę prawną udzielenia pełnomocnictwa procesowego daje art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.). Można więc powiedzieć, że pełnomocnictwo procesowe to ogólne upoważnienie danej osoby fizycznej do działania w cudzym imieniu przed sądem. Czynności pełnomocnika co do zasady wiążą mocodawcę.

Kto może zostać pełnomocnikiem procesowym?

Ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego ustanowił enumeratywny (zamknięty i skończony) katalog podmiotów mogących pełnić funkcję pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym przed sądem. Wobec powyższego należy stwierdzić, że pełnomocnikiem może zostać m.in:

 • adwokat lub radca prawny, w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni (syn, córka, wnuk) lub wstępni (rodzice, dziadkowie) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia;
 • dla osoby prawnej lub przedsiębiorcy pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego;
 • w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorząd
 • u terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie;
 • w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Należy wykazać, że powyższy zbiór podmiotów nie stanowi pełnego katalogu osób mogących stanowić pełnomocników procesowych przed sądami.

Jakie uprawnienia posiada pełnomocnik procesowy?

Z mocy prawa pełnomocnictwo procesowe obejmuje pełnomocnika umocowaniem do:

 • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
 • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
 • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
 • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
 • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Jednocześnie pełnomocnictwo procesowe upoważnia pełnomocnika do reprezentowania strony we wszystkich sprawach sądowych. Należy wykazać, że dla spraw prowadzonych przed Sądem Najwyższym istnieje obowiązek adwokacko – radcowski.

Opłata za pełnomocnictwo procesowe

Zasadą jest wnoszenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego. Opłata skarbowa wynosi 17 złotych od każdego udzielonego pełnomocnictwa procesowego oraz wnosi się ją niezależnie od podmiotu, który reprezentuje stronę w postępowaniu sądowym.

Jednocześnie należy wykazać, że ustawodawca przewidział sporty katalog sytuacji, w których mocodawca jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej. Zwolnienie takie może przysługiwać w zależności od rodzaju spraw lub też w przypadku zwolnienia przez sąd z ponoszenia kosztów sądowych.

Uwaga! W przypadku zakupu wzoru pełnomocnictwa procesowego Biuro Obsługi Klienta RadcaPrawa.pl udziela nielimitowanych informacji w zakresie poprawności wypełnienia pełnomocnictwa procesowego, jak również obowiązku (bądź braku obowiązku) wnoszenia opłat skarbowych.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

 • Otrzymujesz: plik .docx (edytowalny), plik .pdf (wzór)

 • Gwarancję zgodności z aktualnym stanem prawnym

 • Natychmiastową realizację zamówienia

 • Nielimitowane wsparcie Biura Obsługi Klienta przy wypełnieniu pełnomocnictwa

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

DO POBRANIA – PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO

ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM | SPORZĄDZONE PRZEZ PROFESJONALISTĘ
Koszt: Kod:
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZ

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Pełnomocnictwo procesowe
5 (100%) 6 votes

Dokument został zakupiony