Zbliżasz się do wieku emerytalnego? A może większość swojej kariery zawodowej spędziłeś/aś w pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Chcesz dowiedzieć się, czy emerytura pomostowa to rozwiązanie dla Ciebie lub Twoich bliskich? Nie jesteś pewien/pewna czy przysługuje Ci wcześniejsze świadczenie emerytalne?

Zagadnienia związane z emeryturą pomostową mogą być skomplikowane dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z prawem, przepisami, czy chociażby z procedurami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym artykule postaramy się wyjaśnić najważniejsze zagadnienia, które pozwolą lepiej zrozumieć proces otrzymywania wcześniejszych świadczeń.

emerytura pomostowa 2020

Co to jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to świadczenie emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie tego typu przysługuje pracownikom wykonującym niektóre prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy spełniają wymagania niezbędne do przyznania tej emerytury.

Ponadto, emerytura pomostowa jest świadczeniem ustalanym na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych oraz jest świadczeniem okresowym. W skrócie oznacza to, że prawo do emerytury pomostowej może ustać w przypadku wystąpienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Ustawie o emeryturach pomostowych (więcej informacji znajdziesz TUTAJ)

Kiedy przysługuje emerytura pomostowa?

Nabycie prawa do emerytury pomostowej jest uzależnione od spełnienia kilku podstawowych przesłanek, określonych w art. 4 Ustawy o emeryturach pomostowych.

Ustawodawca oczekuje również spełnienia dodatkowych warunków w zależności od charakteru pracy. Ponadto, stosuje pewnego rodzaju przepisy przejściowe, łagodzące skutki wprowadzenia emerytur pomostowych.

Warunki do nabycia

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia szereg warunków. Zaliczyć można do nich m.in.:
1. urodzenie się po 31 grudnia 1948 r.;
2. posiadanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat;
3. osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4. posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, ustalonego na zasadach Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ma on wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust 1 i 3 Ustawy o emeryturach pomostowych;
7. nastąpienie rozwiązania stosunku pracy.

Jak widać, warunków do spełnienia jest znacznie więcej, niż w przypadku innych świadczeń emerytalnych.

Szczególnie trudne w interpretacji zdają się być warunki dotyczące wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. I to właśnie m.in. w tej kwestii warto jest doradzić się specjalisty, prawnika.

Należy zapamiętać, że wyżej wymienione warunki można uznać za podstawowe. To znaczy, że katalog warunków tak naprawdę może być rozszerzony w zależności od pracy wykonywanej w konkretnym zawodzie.

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zostańmy chwilę przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Legitymowanie się odpowiednim okresem pracy o takim charakterze to wymóg nałożony przez Ustawodawcę. Okres ten został ustalony na co najmniej 15 lat. Warunek ten może zostać spełniony zarówno, gdy pracownik przepracował ten okres w jednym zakładzie pracy, jak i w kilku lub nawet kilkunastu zakładach pracy.

Nie ma obowiązku przepracowania tego okresu w jednej ciągłości.

Oznacza to, że pracownik mógł przepracować kilka lat w jednym zakładzie wykonując pracę w szczególnych warunkach. Następnie zmienić charakter zatrudnienia. Kolejno powrócić do wykonywania pracy na poprzednim lub innym stanowisku w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Z czego składa się emerytura pomostowa? Wysokość i minimalna wartość

Podstawę emerytury pomostowej oblicza się zgodnie z art. 25 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niezwykle ważny wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego może mieć zwaloryzowanie składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na naszym koncie ubezpieczeniowym oraz ustalony kapitał początkowy (tylko dla osób, które podjęły zatrudnienie przez 01.01.1999 r.).

Podsumowując, należy stwierdzić, że dla wyliczenia podstawy obliczenia emerytury wpływ będą miały takie zmienne jak:

1. zwaloryzowany kapitał początkowy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu przed 1.1.1999 r.);
2. zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na koncie ubezpieczonego;
i następnie suma tych dwóch zmiennych stanowi podstawę obliczenia emerytury, która dzielona jest przez średnie dalsze trwania życia.

Minimalna wartość emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy o emeryturach pomostowych, świadczenie emerytalne tego typu nie może być niższe niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli w dniu 14.07.2019 r. jest to kwota 1100,00 złotych brutto.

Pomoc specjalisty w sprawie emerytur pomostowych

Jak widać, aspekty związane z emeryturami pomostowymi nie należą do najprostszych. Dlatego, aby zaoszczędzić swój cenny czas (a niekiedy i pieniądze) warto jest skorzystać z pomocy specjalisty, który doradzi oraz odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania. Ponadto, prawnik specjalizujący się w sprawach tego typu, może pomóc w kompletowaniu odpowiedniej i niezbędnej dokumentacji oraz zająć się weryfikacją możliwości ustalenia wcześniejszego świadczenia emerytalnego.